[Gate-users] FW: LET problem in GATE

Klára Badraoui Čuprová Klara.BadraouiCuprova at ptc.cz
Thu Mar 31 07:34:18 CEST 2022


Dear,

I am medical physicist in Proton Therapy Center in Czech and I am concerned with Monte Carlo simulations in GATE for proton therapy.

I calculate dose and LET distributions in patients and in some patients I get strange results for LETdistributions. (Dose distributions are all OK.)

In some LET distributions a line pattern appears (I am attaching printscreen). (The patients with such problem are irradiated from main angles (0°,90° or 270°).

Calculation of LET to water phantom was OK. May there be some artefact because of calculation grid and phantom voxel size? Calculation grid is 2mmx2mmx2mm.

Voxel phantom of one particular prostatic patient is of size 1.2695mm, 1.2695mm, 2mm. Please, do you have some idea why this happens?

I would be very grateful for help.

Best regards,

Klára Badraoui Čuprová
Ing. Klára Badraoui Čuprová, PhD.

Medical physicist

[Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: cid:1F7383A9-79F3-4EF6-AB2D-742C8E1A5D06]Proton Therapy Center Czech s.r.o., Křenova 11, CZ-162 00 Praha 6

Zapsáno v OR u MS Praha, odd. C, 84153, IČ 26466791, DIČ CZ26466791

telefon +420 222 998 941 info at ptc.cz<mailto:info at ptc.cz>, www.ptc.cz<https://_neklikaci-odkaz_/http:/www.ptc.cz/>UPOZORNĚNÍ: Pokud jste obdrželi e-mailovou zprávu od Proton Therapy Center, jsou tato zpráva i veškeré přílohy zaslané společně s ní určeny výhradně pro potřeby adresáta a mohou obsahovat zákonem chráněné a důvěrné informace. Pokud nejste zamýšleným příjemcem zprávy nebo zaměstnancem či zástupcem odpovědným za doručení zprávy zamýšlenému příjemci, upozorňujeme Vás tímto, že jakékoliv šíření, distribuce, kopírování nebo jiné použití této zprávy či jejích příloh je přísně zakázáno. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele odpovědí na tuto zprávu a poté tuto zprávu vymažte ze svého počítače.

WARNING: If you received this e-mail message from Proton Therapy Center, please note that this message and all attachments sent with it are intended solely for the needs of the addressee and may contain proprietary and confidential information. If you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering the messageto the intended recipient, please note that that any dissemination, distribution, copying or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender of this message and then delete this message from your computer.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.opengatecollaboration.org/pipermail/gate-users/attachments/20220331/aefc4f5c/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 8125 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.opengatecollaboration.org/pipermail/gate-users/attachments/20220331/aefc4f5c/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: artefact.png
Type: image/png
Size: 1515761 bytes
Desc: artefact.png
URL: <http://lists.opengatecollaboration.org/pipermail/gate-users/attachments/20220331/aefc4f5c/attachment-0003.png>


More information about the Gate-users mailing list